Hållbarhet på Benify

För oss på Benify innebär hållbarhet och ansvarsfullt företagande att vi ska ta ett socialt och miljömässigt ansvar bortom lagar och bestämmelser. Det innebär också att vi ska vara en etisk föregångare i allt arbete som vi gör.

Hur arbetar vi på Benify med hållbarhet?

Som leverantör av förmånstjänster har vi ett stort ansvar att hjälpa våra kunder att erbjuda hållbara förmåner till sina anställda, vilket i sin tur har en positiv inverkan på deras liv och allmänna välbefinnande.

Vi har också en skyldighet gentemot våra interna och externa intressenter att agera miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvarsfullt i vår dagliga verksamhet.

 

Fokusområden inom hållbarhet

Vi har regelbundna dialoger med våra viktigaste interna och externa intressenter, alltså våra kunder, anställda, ägare, slutanvändare och leverantörer. Dessa intressenter har valts ut eftersom de har en direkt eller indirekt inverkan på vår verksamhet eller kan påverkas av vår affärsverksamhet. Syftet med dessa dialoger är att ta reda på vilka hållbarhetsfrågor som är avgörande för oss som bolag att fokusera på.

Från vår senaste intressentdialog har vi identifierat fem övergripande hållbarhetsområden. Vi har utformat vår strategi och våra mål inom hållbarhet utifrån dessa fem områden.

 

Uppförandekod

I vår Uppförandekod beskriver vi de etiska beteendenormer som gäller för alla anställda på Benify i samtliga länder där vi arbetar. Uppförandekoden ger en etisk vägledning och hjälper oss att fokusera på våra tre kärnvärden: Exceed Expectations, Think Ahead och Show Love.

Hållbarhetsredovisning

Varje år kommer vi att presentera en hållbarhetsrapport som beskriver hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor.

Partnerskap med IT for Children

Vi är glada över att vara partnerföretag till organisationen IT for Children. IT For Children är en oberoende ideell organisation från Sverige med verksamhet i Ghana, Västafrika. Organisationen erbjuder tillgång till datorer, internet och IT-undervisning för tusentals skolbarn i Ghana.

"Att vara en hållbar och ansvarsfull samhällsmedlem är väsentligt för oss som företag. Genom att arbeta mer med hållbarhet kan vi skapa en bättre arbetskultur för våra anställda och ha en positiv inverkan på våra kunder och på samhället i stort."
Joakim Alm
CEO, Benify

Kontakt

Om du har frågor eller vill veta mer om vårt hållbarhetsarbete, vänligen kontakta vår HR-avdelning